Carta àrab de Drets Humans - Defensa Penal

Segona Versió de l'any Carta Àrab de Drets Humans, adoptada per la Lliga d'Estats Àrabs el de Maig de durant la Cimera Àrab a Tunísia. Obligació de cada Estat Part es comprometen a garantir a tots individu dins el seu territori i subjectes a la seva jurisdicció els drets i les llibertats reconeguts en la Carta Àrab, sense cap distinció per motius de raça, color, sexe, idioma, religió, opinió, pensament, nacional o origen social, propietat, naixement o disminució física i psíquicaObligació de cada Estat Part es comprometen a adoptar les mesures necessàries per a garantir la igualtat efectiva en el gaudi de tots els drets i les llibertats establertes en la Carta Àrab, per a la protecció de totes les formes de discriminació per qualsevol motiu abans esmentat. Els homes i les dones són iguals en dignitat, en drets i en deures, en el marc de la discriminació positiva establerta a favor de les dones per Islàmic Shari'ah i altres la llei divina, legislacions i instruments internacionals. Cada Estat Part es compromet a tots mesura necessària per a garantir la igualtat efectiva entre homes i dones. La imposició de la pena de mort per a la majoria de delictes greus només, d'acord amb la legislació vigent en el moment de la comissió del delicte. La pena de mort no poden ésser causats a les persones menors de anys, ni embarassades o infermera anell de les dones. Dret de totes les persones a la igualtat davant els tribunals. Els estats han de vetllar per la independència dels tribunals. Dret a un judici just per un competent, independent i imparcial tribunal. Els estats han de garantir ajuts econòmics per a aquells sense els mitjans necessaris per pagar l'assistència jurídica.

Dret a audiències públiques, llevat que els interessos de la justícia requereixen d'altra manera en una societat democràtica que respecti la llibertat i als drets fonamentals. Dret a la llibertat i a la seguretat de la persona Dret a ser lliure de detenció arbitrària, de cerca o detenció.

Ningú No podrà ser privat de la seva llibertat, excepte en aquests motius i d'acord amb els procediments com estan establertes per llei.

Dret a ser informat dels motius de la detenció i dels càrrecs, en una llengua que la persona entengui. Dret a contactar amb els familiars després de la detenció Dret de la persona detinguda per ser sotmès a un examen mèdic, i a ser informats d'aquest dret.

Adequat per a qualsevol persona detinguts ni retinguts a ser va portar ràpidament davant d'un jutge o d'altres autoritzat oficial autoritzat per la llei i ha de tenir dret a un judici en un temps raonable, o per versió. No serà una regla general que les persones en espera de judici serà títols en custòdia. Dret a prendre procediment davant d'un tribunal per tal que un tribunal pot decidir sense demora a la legalitat de la detenció o internament. Presumpció d'innocència: Durant la investigació i el judici, l'acusada, tindran dret a les següents garanties mínimes. Disposar de temps suficient i instal·lacions per a la preparació de la seva defensa i per a contactar amb els seus familiars. Per a ser tractat en la seva presència davant d'un jutge, per defensar-se o beneficiar-se de l'ajuda d'un advocat, amb qui es pot, lliurement i de manera confidencial i comunicar-se. Disposar d'assistència jurídica gratuïta d'un advocat, i d'intèrpret, quan cal, si no té prou mitjans per a pagar. Cada Estat Part ha de garantir un especial règim jurídic per a menors d'edat durant l'audiència, a la prova, i l'aplicació de la sentència. Ningú No serà empresonat en el terreny de la seva demostrada incapacitat per complir amb un deute o complir qualsevol civil obligació. Ningú No podrà ser jutjat dues vegades per la mateixa infracció. Ningú contra qui aquest tipus de procediment són portats ha de tenir el dret a qüestionar la seva legalitat i per exigir el seu alliberament. Qualsevol persona el innocència s'ha establert mitjançant un judici final, tindran dret a la indemnització per danys i perjudicis patits. Dret de presoners per a ser tractat amb la humanitat i amb el respecte a la dignitat inherent de la persona humana.

Adequat per a acusar a mantenir-se independent del condemnat a les persones i a rebre un tractament adequat.

L'objectiu essencial del sistema penitenciari és la reforma social i la rehabilitació dels presos. Dret a ser protegit contra d'intromissions arbitràries en la seva vida privada, família, domicili o correspondència, ni d'atacs il · legals contra el seu honor i reputació. Dret a un remei eficaç contra la violació de qualsevol dret o les llibertats protegits a la Carta. Dret a no ser arbitràriament o injustament li impedeix sortir de qualsevol país, incloent la seva pròpia, ni prohibeix resident, o obligat a residir en qualsevol lloc del seu país. Dret a la propietat privada i a no ser arbitràriament o il·lícitament de la participació de la totalitat o una part de la seva propietat.